WiPro easy - Návod k obsluze

1.0 Obecný popis funkcí

WiPro easy je poplašný systém vyvinutý speciálně pro rekreační vozidla. Funguje bez detektorů pohybu, které musí být ve vozidle deaktivovány a které jsou často příčinou falešných poplachů. Výsledkem je uživatelsky mimořádně přívětivý poplašný systém, který lze ovládat pouhým stisknutím tlačítka a který prakticky eliminuje falešné poplachy. Interiér je chráněn rádiovými magnetickými kontakty na oknech, dveřích a klapkách. Zvenku lze pomocí rádiových kabelových smyček zajistit např. jízdní kola. Systém se ovládá pomocí ručního rádiového vysílače THITRONIK®. Pokud je při aktivaci zabezpečovacího systému otevřen zabezpečený přístup, signalizuje to WiPro easy zapnutím sirény a blikáním stavové LED. Alarm vyčerpá zákonem povolený limit 30 sekund pro sirénu. Po uplynutí této zákonem předepsané maximální doby trvání, stejně jako po 30sekundové pauze alarmu, se systém WiPro easy opět automaticky zapne.

Pokyny k instalaci a připojení

2.0 Manipulace s jednotkou

Pečlivě si přečtěte následující pokyny, abyste se vyhnuli chybám při obsluze.

 

2.1 Obsluha pomocí ručního vysílače THITRONIK®

Obě tlačítka rádiového ručního vysílače zajistí nebo zruší odjištění systému v závislosti na předchozím stavu. Horní tlačítko s přeškrtnutým symbolem reproduktoru neposkytuje žádnou akustickou zpětnou vazbu. Při použití spodního tlačítka zazní krátká akustická zpětná vazba pro oba stavy poplašného systému prostřednictvím vnitřní sirény. Když je systém zastřežen, je to potvrzeno jedním krátkým tónem a nepřetržitým blikáním LED diody. Když je systém odjištěn, zazní dva krátké tóny a LED přestane blikat.

 

2.2 Spuštění tísňového poplachu

Pokud se ve vozidle nacházejí osoby, které se cítí ohroženy, doporučuje se použít funkci panického poplachu k upoutání pozornosti. V případě spuštění panického poplachu se na 30 sekund aktivuje siréna, volitelná přídavná/záložní siréna THITRONIK® a LED dioda, stejně jako v případě běžného poplachu. Při zapnutém zapalování se žádný poplach nespustí!

Stisknutím obou tlačítek po dobu necelé jedné sekundy se spustí alarm ve stavu střežení a odjištění. Pro zastavení alarmu je třeba stisknout libovolné tlačítko na ručním rádiovém vysílači THITRONIK® .

 

2.3 Signál "Kontakt otevřen" (funkce Vent Check easy / ventilace)

Vent Check easy

Pokud se při zastřežení nebo aktivaci zapalování rozsvítí stavová LED dioda nepřetržitě na 60 sekund, znamená to, že je alespoň jeden z rádiových magnetických kontaktů otevřený.

Pokud žádný z rádiových magnetických kontaktů není úmyslně otevřený, je třeba zkontrolovat zajištěná okna, dveře a klapky. Na rozdíl od automobilových poplašných systémů může být v obytném automobilu nebo karavanu žádoucí nechat jedno z oken otevřené, zatímco všechna ostatní okna, dveře a klapky jsou monitorovány, například kvůli větrání vozidla.

Funkce větrání

Při rozostřeném systému otevřete požadované okno a aktivujte systém podle popisu v bodě 2.1.

 • Stavová kontrolka se aktivuje na 60 sekund, ale systém je odjištěn a sleduje všechny ostatní naučené rádiové magnetické kontakty. Pokud je okno zavřeno před uplynutím této doby a/nebo je vypnuto zapalování, LED dioda předčasně zhasne. Pokud je okno zavřeno, zatímco je systém aktivován, není spuštěn žádný alarm. Pouze pokud je po uplynutí 5 sekund znovu otevřeno a zapalování je deaktivováno, vyvolá to poplach. Tím se zabrání falešným poplachům v případě, že při zavírání okna několikrát neúmyslně spustíte rádiový magnetický kontakt.

2.4 Výměna baterie pro příslušenství

Pozor! Nebezpečí výbuchu při nesprávné výměně baterie! Použité baterie odevzdejte k recyklaci. Jakmile je příslušenství jednou zaškoleno, nemusí být po výměně baterie znovu zaškolováno. Aby nedošlo k poškození elektroniky v důsledku statického výboje, musí být předem uzemněna k uzemněné části vozidla (závěs dveří, záporné připojení zapalovače cigaret). K tomu stačí, když se jednou rukou dotknete uzemnění a druhou rukou elektronického zařízení, na kterém má být baterie vyměněna.

2.4.1 Ruční rádiový vysílač THITRONIK® .

 1. Vyšroubujte šroub na zadní straně rádiového ručního vysílače a opatrně pákou otevřete kryt přes zapuštěný výřez na spodní straně krytu krytu.
 2. Vyjměte desku plošných spojů a vyjměte baterii z držáku.
 3. Vyměňte vyjmutou baterii za baterii stejného typu (CR2032), dbejte na správnou polaritu. Dbejte na označení na držáku baterie!
 4. Nejprve vložte desku s plošnými spoji do krytu pouzdra a při zasouvání krytu hledejte dva krátké hřebeny, které do pouzdra zapadnou, a teprve poté lehkým tlakem přitlačte části pouzdra k sobě.
 5. Nakonec kryt opět přišroubujte.

2.4.2 Magnetický kontakt rádia

 1. Pouzdro otevřete jemným páčením přes zapuštěný výřez na boku pouzdra.
 2. Vyjměte desku s plošnými spoji a vyjměte baterii z držáku.
 3. Vyměňte ji za baterii stejného typu (CR2032), přičemž dodržujte správnou polaritu. Dbejte na označení na držáku baterie!
 4. Vložte desku s plošnými spoji spolu s krytem pouzdra zpět do pouzdra a přitlačte je k sobě, až znatelně zapadnou na své místo. Předtím se ujistěte, že se deska plošných spojů neotáčí mezi okraji.

2.4.3 Smyčka rádiového kabelu

 1. Vyšroubujte dva šrouby na spodní straně smyčky rádiového kabelu a otevřete kryt.
 2. Vyjměte baterii z držáku, aniž byste vytahovali desku plošných spojů z pouzdra.
 3. Vyměňte ji za baterii stejného typu (CR2032), přičemž dodržujte správnou polaritu. Dbejte na označení na držáku baterie!
 4. Umístěte černé těsnění na okraj pouzdra a opatrně na něj nasaďte kryt. Šrouby příliš neutahujte, jinak dojde k poškození těsnění a může dojít k jeho úniku.

 

2.5 Postup alarmu vloupání

Pokud se při odjištěném systému a deaktivovaném zapalování otevře přístup zajištěný rádiovým magnetickým kontaktem, přestřihne se kabelová smyčka nebo se vytáhne z držáku, systém to signalizuje jako poplach vniknutí. Poplach vloupání je signalizován zapnutím sirény v interiéru a volitelně zvolené druhé sirény v exteriéru na dobu 30 sekund. Kromě toho rychle bliká stavová LED dioda. Po uplynutí celých 30 sekund poplachového cyklu se zařízení WiPro easy znovu zapne až po cca 30sekundové pauze. Poté reaguje na nové pokusy o vniknutí, jak je popsáno výše.

 

2.6 Přerušení poplachu při narušení

Stisknutím libovolného tlačítka na bezdrátovém ručním vysílači THITRONIK® se přeruší poplach a systém se odzbrojí. Na rozdíl od systému WiPro III / WiPro III safe.lock se tak děje bez akustické zpětné vazby. Pouze se přeruší alarm a zabezpečovací systém se poté nachází v odzbrojeném stavu.

 

2.7 Správné použití rádiové kabelové smyčky (příslušenství)

Rádiovou kabelovou smyčku THITRONIK® lze zapojit do držáku, když je systém zastřežen nebo odzbrojen. Kromě jízdních kol a skútrů lze zabezpečit také kempinkový nábytek, surfovací prkna a mnoho dalších pohyblivých předmětů. Pokud je kabelová smyčka umístěna v držáku, přerušení kabelu nebo jeho vyjmutí z držáku způsobí spuštění alarmu.

 

2.8 Použití záložní sirény (příslušenství)

Záložní siréna má integrovanou baterii, která se nabíjí z palubní baterie. Pokud systém spustí alarm, spustí se záložní siréna. Záložní siréna se rozezní také v případě výpadku napájení (alarm sabotáže). Záložní siréna má klíčový spínač na zadní straně jednotky. Klíč uschovejte na bezpečném místě, abyste mohli sirénu deaktivovat pro servisní účely.

3.0 Snadné rozšíření WiPro pomocí rádiového příslušenství

Upozornění! Bezdrátové magnetické kontakty THITRONIK® a bezdrátové kabelové smyčky THITRONIK® lze používat pouze od následujících sériových čísel:

 • Rádiový magnetický kontakt (černý/bílý): 0791-012
 • Rádiová kabelová smyčka (bílá): 0761-008
 • Rádiová kabelová smyčka (černá): 1068-003
 • Rádiová kabelová smyčka XL (bílá): 0944-004
 • Rádiová kabelová smyčka XL (černá): 1074-003

Náš tip:

Provádějte proces učení ve dvou nebo zkontrolujte funkčnost každého rádiového příslušenství po procesu učení, protože řídicí jednotka v režimu učení negeneruje žádné tóny.

Rádiové magnetické kontakty, rádiové kabelové smyčky a rádiové ruční vysílače se ukládají při první instalaci nebo prostřednictvím funkce "easy add". Funkce "Easy add": WiPro easy lze kdykoli během prvních 30 sekund po zapnutí dodatečně rozšířit nebo odstranit. Předpokladem je, že byl rádiový ruční vysílač naučen.

Vždy lze naučit dva ruční vysílače a 8 dalších příslušenství (bezdrátové magnetické kontakty, bezdrátové kabelové smyčky a/nebo další bezdrátové ruční vysílače).

 

3.1 Aktivace procesu teach-in pomocí jednoduchého tlačítka WiPro (počáteční instalace)

 1. Pro spuštění režimu teach-in stiskněte a podržte tlačítko WiPro easy s připojeným napájecím napětím po dobu přibližně 6 sekund.
 2. Spusťte/aktivujte nové příslušenství, WiPro easy potvrdí každý úspěšný proces teach-in krátkým zhasnutím LED. Pokud bylo dosaženo maximálního počtu příslušenství teach-in, LED diody na 2 sekundy rychle blikají, aby signalizovaly dosažení limitu.
 3. Nakonec znovu stiskněte tlačítko na zařízení WiPro easy na dobu necelé 1 sekundy, abyste ukončili proces učení, nebo odpojte a znovu připojte napájení.

 

3.2 Aktivace procesu teach-in prostřednictvím hlavního rádiového vysílače (easy add)

Pro spuštění procesu teach-in prostřednictvím ručního rádiového vysílače je třeba vždy použít ruční rádiový vysílač, který byl naučen jako první (hlavní ruční vysílač), pokud jich již bylo naučeno několik.

 1. Odpojte napájení řídicí jednotky (vytáhněte pojistku nebo zástrčku).
 2. Poté obnovte napájení.
 3. Během 30 sekund stiskněte 5x po sobě spodní tlačítko (symbol reproduktoru). Dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko příliš rychle po sobě; dejte zařízení WiPro dostatek času na změnu stavu.
 4. Zařízení WiPro easy několikrát změní stav stisknutím tlačítka a aktivaci režimu výuky signalizuje rozsvícením stavové LED diody a LED diody v krytu.
 5. Spuštění/aktivaci nového příslušenství potvrdí zařízení WiPro easy každý úspěšný proces teach-in krátkým zhasnutím LED. Pokud bylo dosaženo maximálního počtu příslušenství teach-in, LED diody na 2 sekundy rychle blikají.
 6. Nakonec proces teach-in ukončete odpojením a opětovným připojením napájení. Nové příslušenství je nyní naučeno a lze je používat.

 

3.3 Odstranění již naučeného rádiového příslušenství pomocí hlavního ručního vysílače

Chcete-li vymazat rádiové příslušenství prostřednictvím ručního rádiového vysílače, použijte vždy ruční vysílač, který byl naučen jako první (hlavní ruční rádiový vysílač).

 1. Odpojte napájení řídicí jednotky (vytáhněte pojistku nebo zástrčku).
 2. Poté obnovte napájení.
 3. Stiskněte horní tlačítko (symbol přeškrtnutého reproduktoru) 5krát po sobě během 30 sekund. Dbejte na to, abyste nestiskli tlačítko příliš rychle po sobě; dejte zařízení WiPro čas na změnu stavu.
 4. Zařízení WiPro easy změní svůj stav několikerým stisknutím tlačítka a poté odstraní veškeré naučené příslušenství kromě prvního bezdrátového ručního vysílače. Aktivace režimu teach-in je indikována rozsvícením stavové kontrolky a kontrolky v krytu.
 5. Spuštění/aktivaci nového příslušenství WiPro easy potvrdí každý úspěšný proces teach-in krátkým zhasnutím LED. Po dosažení maximálního počtu příslušenství teach-in kontrolky LED na 2 sekundy rychle blikají.
 6. Nakonec proces teach-in ukončete odpojením a obnovením napájení. Staré rádiové příslušenství je nyní s výjimkou hlavního ručního vysílače smazáno. Nové rádiové příslušenství je naučeno a lze je používat.

 

3.4 Odstranění veškerého rádiového příslušenství pomocí tlačítka WiPro easy

 1. Odpojte napájení řídicí jednotky (vytáhněte pojistku nebo zástrčku).
 2. Poté stiskněte a podržte tlačítko WiPro easy, abyste obnovili napájení.
 3. Staré bezdrátové příslušenství se vymaže a aktivace režimu teach-in je indikována rozsvícením stavové LED a LED v krytu. Tlačítko lze opět uvolnit.
 4. Spuštění/aktivace nového příslušenství, WiPro easy potvrdí každý úspěšný proces teach-in krátkým zhasnutím LED. Pokud bylo dosaženo maximálního počtu příslušenství teach-in, LED dioda na 2 sekundy rychle zabliká.
 5. Nakonec stiskněte tlačítko WiPro easy na dobu necelé jedné sekundy, abyste proces teach-in ukončili, nebo odpojte a obnovte napájení. Staré bezdrátové příslušenství se vymaže a nové bezdrátové příslušenství se naučí používat.

4.0 Technické údaje - Centrální jednotka

Napájení: 12 VDC
Výstupní proud: max. 250 mA na výstup
Spotřeba proudu: 250 mA na 250 mA na 250 mA na 250 mA na 250 mA na 250 mA na 250 mA: cca 6 mA
Učitelné vysílače: (rádiový magnetický kontakt / rádiová kabelová smyčka): 2 rádiové ruční vysílače + 8 (rádiový magnetický kontakt / rádiová kabelová smyčka).
Frekvence: 868,35 MHz
Počet kódů: Počet kódů: > 4 miliardy (> 4 000 000 000)
Teplotní rozsah: -20 °C až +80 °C